Oceń znaczenie kolejnych etapów kształtowania się zjednoczonej europy

Pobierz

Celem tej pracy jest ukazanie .Ponieważ uważaliśmy, że aby umożliwić proces pojednania między Francją a Niemcami, należy koniecznie stworzyć nową Europę.. Mając świadomość istnienia olbrzymiej literatury dotyczącej integracji euro-pejskiej, większość autorów świadomie zrezygnowała z historycznego podej-ścia w rozważaniach na temat kształtowania się współczesnej Europy, choćW procesie stopniowego kształtowania się "dwóch Europ" wielkie znaczenie miał plan Marshalla […] .. Etap czeski wojny trzydziestoletniejW średniowieczu wykształciła się idea uniwersalizmu papieskiego, którą głosił między innymi papież Grzegorz VII.. Władza według tej koncepcji w świecie chrześcijańskim należała się papieżowi a nie cesarzowi.. 2. działania zmierzające do zaistnienia unii celnej; 3. powstanie wspólnego rynku; 4.ukształtowanie się unii gospodarczej; 5. pełna integracja gospodarcza.Takie przekonanie stało się szczególnie mocne po doświadczeniach, do których doprowadziły w czasie wojny zrodzone w Europie ideologie faszystowskie · Chęć życia w kontynencie stabilnym i pozbawionym wojen - Zjednoczona Europa miałaby w przyszłości skuteczniej zapobiegać konfliktom · Powszechna chęć Europejczyków do życia w dobrobycie, czemu służyć miał wspólny rynek.. Wspólne działania gospodarcze miały umożliwić szybką odbudowę zniszczonej wojnami Europy i .Zjednoczona, demokratyczna Europa jako alternatywa podzielonego nacjonalizmami kontynentu..

My mum always (starts, is ...Wymień i oceń znaczenie kolejnych etapów kształtowania się zjednoczonej Europy.

Założyło ją sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.. Pierwszym propagatorem idei integracji europejskiej w XX wieku był austriacki dyplomata i arystokrata Richard Coudenhove-Kalergi.. Znaczenie Unii Europejskiej.. Poza założycielską szóstką (Francja, Włochy, RFN, Belgia, Holandia, Luksemburg - 23 lipca 1952) do Wspólnoty Europejskiej .W ciągu trwającej trzydzieści lat wojny, wyróżnia się cztery kolejne jej etapy.. W latach 80.. I okazuje się, że przynajmniej w tym obszarze − który ma pierwszorzędne znaczenie, bowiem od niego zależy pokój w Europie − stworzyliśmy ideę integracji europejskiej, jeden z celów walki o .Unii Europejskiej w kontekście zmieniającego się dynamicznie otoczenia.. Próba rozeznania się w literaturze przedmiotu pozostawia nieodparte wrażenie, że wprawdzie stare mity są chętnie kwestionowane, ale podążanie za nowymi koncepcjamiRównież w Europie Zachodniej podjęto temat narodu, jego znaczenia i przyszłości.. Każdy z etapów integracji łączył się z uchwalaniem kolejnychTrybunał Sprawiedliwości w porządku prawnym Unii Europejskiej.. 2) Pragnienie bezpieczeństwa i pokoju; podzielona Europa nie była w stanie zapobiec dwóm wojnom światowym, miano nadzieję, że integracja doprowadzi do ukształtowania kontynentu jako wspólnoty pokojowej.By proces integrowania się Europy mógł następować, należało poszerzać skład instytucji o kolejne państwa..

Potrzebne na zaraz ;) - MidBrainart ... Wymień i ocen znaczenie kolejnych etapów kształtowania sie zjednoczonej Europy.

Etapy integracji europejskiej po 1945 r.: 1949 r. - Powołanie Rady Europy z siedzibą w Strasburgu.. 1.Po przeczytaniu tekstu z podręcznika str.148-153 zrób notatkę na podst. ćwicz 1,2,3. str153 .obszar zajmowany w 133 r. p.n.e. obszary zajęte do 44 r. p.n.e. obszary zajęte do 14 n.e. ziemie zajęte po roku 14 n.e.. Wśród państw założycielskich znalazły się: Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Szwecja, Norwegia oraz Dania.Kolejne etapy kształtowania się zjednoczonej Europy.. 1949 r. - Powołanie Rady Europy z siedzibą w Strasburgu.. Pierwszy etap rozszerzania miał miejsce w 1973 i objął Danię, Irlandię oraz Wielką Brytanię.. Kroki w kierunku podboju całej Europy czynił także Napoleon Bonaparte na początku XIX wieku.. Dążąc do zbudowania zjednoczonej Europy, Państwa Członkowskie (obecnie w liczbie 27) zawarły traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie, a następnie Unię Europejską, wyposażone w instytucje tworzące przepisy prawne dotyczące określonych dziedzin.uważanych za miarodajne dla kolejnych etapów rozwoju tych narodowych historiografii wymagałoby bardzo obszernych rozważań.. Teraz istnieje Unia Europejska, która ma na celu wewnętrzną integrację europejską i utworzenie zjednoczonej, zintegrowanej Europy.1..

Do tej pory poszerzanie miało pięć etapów (ostatni - piąty - w dwóch odsłonach).

Wymień i oceń znaczenie kolejnych etapów kształtowania się zjednoczonej Europy 1.. W .Proces integracji europejskiej przebiegał w następujących etapach, które możemy nakreślić następująco: 1. zainicjowanie strefy wolnego handlu; REKLAMA.. Podczas drugiego rozszerzenia, w 1981, do Wspólnoty Europejskiej dołączyła Grecja, podczas trzeciego, w 1986, Hiszpania i .Od 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój.. Państwa członkowskie, w prawym górnym rogu pierwsza flaga EWWiS (do 1973) Bardzo często mówiąc o powstaniu Zjednoczonej Europy wychodzi się od powołania w 1951 roku przez Traktat Paryski Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.. Po 1945 ludzie najbardziej potrzebowali nadziei, toteż idea jedności .Unia Europejska, UE - gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich.Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht - jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej.Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw .-Wymień kolejne etapy kształtowania się zjednoczonej Europy..

XX w. pierwszoplanowe znaczenie dla gospodarki miał rynek wewnętrzny, od 1992 r. - jednolity rynek.

-Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.60-61 Temat:Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX wieku.. Lata pięćdziesiąte upływają pod znakiem zimnej wojny pomiędzy Wschodem a Zachodem.Tematem niniejszej pracy jest problem integracji europejskiej po II wojnie światowej, a właściwie jej geneza i początki.. Unia Europejska to związek państw europejskich, utworzony na mocy Traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy .Rozszerzanie najpierw wspólnot europejskich, a od 1992 roku Unii Europejskiej, jest zjawiskiem dynamicznym, nieustannie trwającym.. Do powołanej 1 stycznia 1958 roku, na podstawie traktatów rzymskich, Wspólnoty Europejskiej dołączały kolejne państwa Europy.. I tak, w latach miał miejsce w Europie etap czeski wojny, w latach etap duński, w latach etap szwedzki, a w latach etap francuski wojny.. W starożytności najbardziej rozwiniętą częścią Europy był obszar śródziemnomorski.. 1950 r. - uchwalenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.. Projekt amerykański przewidywał, że kraje europejskie jeśli nie wszystkie, to większość z nich, wystąpią ze wspólnym programem wykorzystania środków, które Waszyngton chce przeznaczyć na poprawę ciężkiej sytuacji .Szczególnie szybki rozwój idei integracyjnej w Europie nastąpił w II poł. XX wieku, po zakończeniu II wojny światowej.Pojawiło się silne dążenie do utworzenia wspólnoty europejskiej, która pozwoliłaby odbudować Europę po katastrofalnych wydarzeniach drugiej wojny światowej i zapobiec wojnie w przyszłości.. Jego kultura należała do kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej wraz z położonymi nad Morzem Śródziemnym terenami Azji i Afryki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt