Borygo nowy karta charakterystyki

Pobierz

SEKCJA 3.tvn24.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn Borygo Premium Sekcja 1.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Borygo EKO Sekcja 1.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Koncentrat płynu Borygo.. Identyfikacja.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 1. pobierz - Boryszew.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie ogólne: Płyn do chłodnic samochodowych Borygo Premium stosowany jest do napełniania układu chłodzenia silników spalinowych.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn Borygo Premium.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn Borygo Premium.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) CHARAKTERYSTYKI Borygo Alu Formuła KARTA CHARAKTERYSTYKI Borygo Alu Formuła Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2006r.. Sekcja 1.. Inne zagrożenia: Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.. Produkowany przez nas glikol etylenowy charakteryzuje się wysokim stopniem czystości (99,9%) i parametrami jakościowymi odpowiadającymi wymaganiom stawianym przez producentów włókien.Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków..

Karta charakterystyki Monsun Letni.

KARTA CHARAKTERYSTYKI Koncentrat płynu Borygo.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 1.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiKARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Płyn BORYGO NOWY Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171)Karta charakterystyki koncentratu Borygo Nowy.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Koncentrat płynu do chłodnic Borygo Nowy Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REAH), 1272/2008 ( LP) & 830/2015 Data sporządzenia: 16.07.2012 r. Data aktualizacji: 12.09.2018 r. Wersja: 2.4 Strona 4 z 11 producenta.. Zwroty P: P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w sekcji 8.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn Borygo Premium.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie .KARTA CHARAKTERYSTYKI Koncentrat Płynu Borygo Truck Sekcja KARTA CHARAKTERYSTYKI Koncentrat Płynu Borygo Truck Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 Sekcja 1.. Nosić bawełnianą odzież ochronną, fartuchKARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn do chłodnic samochodowych Borygo Nowy Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REAH), 1272/2008 ( LP) & 830/2015 Data sporządzenia: .4 Data aktualizacji: 06.09.2018 r. Wersja: 3.5 Strona 5 z 11 8.2..

KARTA CHARAKTERYSTYKI Borygo EKO Sekcja 1.Karta charakterystyki koncentratu Borygo Nowy.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneborygo nowy 5l rÓŻowe pŁyn do chŁodnic Doskonale znany płyn, na bazie glikolu monoetylenowego o wysokiej czystości.. Glikol etylenowy r-r 30% OCZ.. Identyfikator produktu Borygo Nowy 1.2.. ABC RECYKLINGU.KARTA CHARAKTERYSTYKI Borygo EKO Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 Sekcja 1.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWAKARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Strona 2 z 9 Edycja 02 Data wydania 01.10.2014 Data aktualizacji 04.05.2016 2.3.. Stosować w odpowiednio wentylowanym miejscu.. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13.:Glikol etylenowy otrzymujemy w wyniku reakcji hydratacji tlenku etylenu a następnie jego oczyszczaniu w procesie rektyfikacji.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn Borygo Premium Sekcja 1. eziclen.. Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.Doskonale znany płyn na bazie glikolu monoetylenowego o wysokiej czystości.KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Strona 1 z 12 Edycja 04 Data wydania 13.11.2012 Data aktualizacji 21.04.2016 SEKCJA 1..

Identyfikator produktu Koncentrat Płynu Borygo Truck 1.2.Karta charakterystyki koncentratu Borygo Nowy.

Karta charakterystyki Monsun Letni.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Koncentrat płynu Borygo.. pobierz - Boryszew.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 1.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Identyfikacja.. Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji .Karty Charakterystyki dostępne są na 3/9.. P102 - Chronić przed dziećmi.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Borygo EKO 1.2.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn niskokrzepnący.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn Borygo Premium Sekcja 1. pobierz - Boryszew.. Kontrola narażenia Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami lub ze skórą.KARTA CHARAKTERYSTYKI Borygo Nowy Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 Data sporządzenia: 10.01.2014 Data aktualizacji: 19.01.2016 Wersja: 1.3 Strona 6 z 9 Droga oddechowa (szczur, 6h) LC 50 > 2,5 mg/l Po naniesieniu na skórę (mysz) LD 50 > 3500 mg/kg Toksyczność po podaniu wielokrotnymPłyn do chłodnic samochodowych Borygo Premium 1.2..

Identyfikator produktu Borygo Alu Formuła 1.2. pobierz - Boryszew.EUH 210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania .KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Płyn BORYGO NOWY Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171) Nazwa/imię i nazwisko Adres Numer telefonu Numer faksu strona WWW adres e-mail .Karta charakterystyki koncentratu Borygo Nowy.. Identyfikacja.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Borygo Alu Formuła 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI Borygo Alu Formuła Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 830/2015 Sekcja 1.. Dzięki zawartości skutecznego zestawu dodatków antykorozyjnych, antyutleniaczy, stabilizatorów i środków antypiennych, skutecznie chroni metale układu chłodzenia przed korozją a elementom gumowym zapewnia wieloletnią trwałość.Płyn Borygo Nowy to uniwersalny preparat , który doskonale sprawdza się w układach chłodzenia silników samochodów wyposażonych, zarówno w chłodnice mosiężne (miedziane) lutowane, jak i aluminiowe w pojazdach: osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusach, maszynach budowlanych, sprzęcie woj­skowym, ciągnikach rolniczych,silnikach stacjonarnych.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie ogólne: Koncentrat płynu Borygo Nowy po rozcieńczeniu z wodą stosowany jest do napełniania układu chłodzenia silników spalinowych Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 106; Sochaczew tel fax adres www: boryszewerg.com.pl 1.4.Numer telefonu alarmowego Tel.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 1.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn Borygo Premium Sekcja 1.. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.. pobierz - Boryszew.KARTA CHARAKTERYSTYKI Borygo Nowy Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2006r.. 112 (ogólny telefon alarmowy) Sekcja 2.Płyn do chłodnic Borygo EKO opak.. Prolectus 50 WG - FiN Agro Polska.. 5L Wysokiej jakości gotowy płyn do chłodnic na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego o wysokiej czystości Zawiera zestaw dodatków antykorozyjnych, antyutleniaczy, stabilizatorów i środków antypiennych KOLOR: Zielony CHARAKTERYSTYKA: •Temperatura krystalizacji -35°C.Karta charakterystyki koncentratu Borygo Nowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt