Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania wpisując

Pobierz

Wpisz w zaznaczone miejsca właściwe określenia dobrane spośród podanych w nawiasach.. Zadanie 1. .. Na podstawie fotografii przedstawiających monety euro emitowane w .Na podstawie poniższej tablicy genealogicznej i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Na mapie numerami 1‒6 oznaczono miejsca, w których .Na poniższym rysunku przedstawiono cztery planety typu ziemskiego w Układzie Słonecznym, oznaczone literami od A do D. a) Rozpoznaj planety, które opisano poniżej.. Na stromych stokach górskich zachodzi proces odpadania materiału skalnego.Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania, wpisując w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach.. Wpisz do tabeli odpowiednie nazwy oraz litery, którymi oznaczono planety na rysunku.. b) Ciemniejsze miejsca oznaczone na obu profilach glebowych cyfrą 1 są wynikiem nagromadzenia się związków glinu i żelaza.. a) Pokój w udziszynie został zawarty w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem _____ .Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok C 6,6 6,4 6,0 2,3 1,4 3,7 5,5 5,3 3,6 0,1 2,8 5,4 0,8 mm Na podstawie: [dostęp: ].. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia wybrane spośród podanych poniżej.. Na pierwszym planie fotografii przedstawiono odcinek Warty .Zadania maturalne z Geografii Temat: Powłoki Ziemi Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów..

... Na podstawie ilustracji oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Komórki macierzyste pochodzące z zarodków oraz od dzieci narodzonych utrzymują zdolność do inicjowania i podtrzymywania formowania się zębów niezależnie od otoczenia.. (3 pkt) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe informacje w wykropkowane .. (3 pkt) Na podstawie danych z wykresu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. W środę maturzyści mierzą się z geografią.. Na podstawie danych zawartych w tabeli oraz wiedzy własnej podaj dwie przyrodnicze przyczyny braku formacji leśnych na południowym wybrzeżu Grenlandii.. Poziom .Zadanie 38. a) Podaj nazwy najdłuzszej oraz najgłebszej jaskini na świecie b)Podaj nazwę najdłuższej i jednocześnie najgłębszej jaskini w Polsce.. Zadanie (0-2 pkt) Na podstawie danych z tabeli oblicz średnią temperaturę dobową powietrza oraz dobową amplitudę temperatury.. król Polski A) Uzupełnij tablicę genealogiczną Piastów, wpisując w wykropkowane miejsca wyraz król w przypadku władców, którzy odbyli koronację królewską, albo książę - w pozostałych przypadkach.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wymień trzy różnice między opisaną technopolią a tradycyjnym okręgiem przemysłowym.. (0-2) Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania, wpisując w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach.. Prawo do szczególnej ochrony młodocianych Do każdego prawa dopisz przepis KonstytucjiMatura 2015. b) Uzupełnij poniższe zdania.Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy podaj cztery przyczyny intensywnego rozwoju turystyki..

(2 pkt) Na podstawie mapy uzupełnij poniższe zdania.

Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując właściwe określenie dobrane spośród podanych w nawiasie.. (0-1) Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe.Uzupełnij zdania, wpisując nazwę odpowiedniego piętra roślinnego.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Jest to mi bardzo potrzebne na teraz 2014-02-12 15:16:04Na podstawie wykresu uzupełnij zdania.. Uzasadnij swój wybór, podając dwa argumenty.. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2004, s. 518.. Następnie podaj trzy nazwy metali ciężkich.. Strukturę użytkowania ziemi w Kanadzie przedstawia wykres _____, o czym świadczy _____ 10.. W Rosji w 2005 roku na 1000 mieszkańców urodziło się 10 osób .Zadania 1-7 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.. Na podstawie danych zawartych w poniższej tabeli wykonaj zadania.. Na podstawie: Srokosz W., Geografia - zadania, wskazówki, zasady oceniania, Nowa Era, Warszawa 2004 r. a) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe określenie spośród podanych w nawiasach, tak aby zdania dotyczące zamieszczonego przekroju geologicznego były prawdziwe.Na podstawie tekstu rozdziału II konstytucji RP oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę właściwymi informacjami Przepis Konstytucji: Nazwa chronionego prawa: 1. prawo do wolności i bezpieczeństwa 2. prawo do obywatelstwa 3. a) Na fotografii A przedstawiono glebę bielicową..

... Na podstawie wykresu uzupełnij poniższe zdania.

Zadanie 3 Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy dotyczący degradacji gleb oraz jej wpływu na życie i działalność człowieka.. Na fotografii przedstawiono okolice Zalewu Porajskiego utworzonego na Warcie.. Na mapie literami A-D .8.. Źródło: M. Jaczynowska, D.. Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2002, GUS, Warszawa 2002 .. Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy podaj po dwa pozytywne i .Na podstawie mapy konturowej z zadania 1.. Zadanie 167.Na podstawie: R. Zasuń, Renesans atomu - na świecie powstaje 29 elektrowni, Gazeta Wyborcza 1.11.2007 Na podstawie tekstu i/lub własnej wiedzy uzasadnij, podając trzy argumenty, dlaczego niektóre kraje rozwijają energetykę jądrową.Na podstawie tekstu do ćwiczenia nr 5 i własnej wiedzy oznacz poniższe zdania dotyczące opisywanego badania jako prawdziwe lub fałszywe.. Godzina Temperatura 6.00 12.00 18.00 24.00 -3oC 7oC 3oC -1oC 4.WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 2018/2019 - SZKOŁA PODSTAWOWA STOPIEŃ REJONOWY 3 z 13 Zadanie 3.. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwę wydarzenia, którego dotyczy tekst, a następnie jego przyczynę i skutki.Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.. Geografia poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]..

Zadanie (0-1 pkt) Uzupełnij poniższe zdanie.

a) W 2005 roku do Argentyny przyjechało _____ turystów.Na podstawie przytoczonego niżej zdania i własnej wiedzy uzupełnij tabelę, wpisując wymagane informacje dotyczące tego zdania.. 2016-09-22 19:40:15; Na podstawie informacji zawartych w podręczniku wykonaj polecenia.. Zadanie 1.. Warstwa atmosfery, w której znajduje się warstwa ozonowa, nazywa się.. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe określenia dobrane spośród podanych w nawiasach.. Zadanie 39*.Wykonaj polecenie na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej.. Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa w każdym z regionów były prawdziwe.. A) Imiona i nazwisko autora zdania B) Nazwa państwa, które reprezentował autorA.Uzupełnij zdania, podając nazwy państw starożytnych, w których obowiązywały zacytowane zbiory praw.. Tutaj znajdziecie odpowiedzi do poziomu rozszerzonego, który pisali .Na podstawie źródła i własnej wiedzy zaznacz poprawne dokończenia zdań 1. i 2.. PILNE!. Które z podanych na tej liście wartości są dla Pana(i) najważniejsze w życiu?. 2 VII 1410 r., w decydującym momencie "wielkiej wojny", podczas pobytu wojsk polsko litewsko-ruskich w Czerwińsku biskup płocki Jakub z Kurdwanowa odprawił uroczyste nabożeństwo oraz wygłosił do zgromadzonych znamienne kazanie w języku polskim.N a podstawie wykresów i własnej wiedzy uzupełnij zdanie.. 1.Na podstawie przedstawionej powyżej taśmy chronologicznej i własnej wiedzy dokończ poniższe zdania, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe numery okresów oznaczonych na taśmie chronologicznej cyframi í - .. A Spadek urodzajności gleb2.. Powinna powstać zjednoczona, niezawisła i autonomiczna Polska z wolnym, nieograniczonym dostępem do morza.. Zadanie 28.. (3 pkt) Na mapie literami A, B, C oznaczono wybrane regiony rolnicze świata.. c) Gleba przedstawiona na fotografii A występuje na obszarach o .. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny.. (2 pkt) Na podstawie danych z wykresu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. (SP05) Uzupełnij poniższy schemat, tak aby .Na poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt