Zajęcia rozwijające kreatywność ocena opisowa przykład

Pobierz

Najwięcej zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego.. jest uczennicą obowiązkową, zawsze przygotowaną do zajęć.. Ocenianie zewnętrzne .. Ocenianie śródroczne i końcoworoczne: ocena opisowa,Nazwisko i imię ucznia Nazwa przedmiotu Ocena opisowa Funkcjonowanie osobiste i społeczne Zajęcia rozwijające komunikowanie się Zajęcia rozwijające kreatywność Wychowanie fizyczne 8.. Chętnie podejmuje dodatkowe działania szkolne.Załącznik nr 3 Ocena opisowa: Piotr Nowakowski, kl.VIb-upośledzenie umiarkowane, mutyzm wybiórczy Zachowanie: poprawne.. Podczas pracy na lekcji wykazuje dużą samodzielność.. Przejawia oraz stopniowo rozwija umiejętności twórcze, plastyczne i muzyczne.. Wychowanie fizyczne 6.. Opuścił 22 dni nauki.. Wykonywane zadania mają charakter otwarty, nie ma w nich dobrych i złych odpowiedzi.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Pozostałe etapy -nauczanie przedmiotoweZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ .. Jej prace są precyzyjne i estetyczne.. Zamiana lekcji na zajęcia zintegrowane, brak dźwięku dzwonka, ocena opisowa osiągnięć zamiast cyfrowej, świadectwa zawierające opis efektów działań dydaktycznych i postaw dziecka - wymagania te .l.p.. Ramowe plany nauczania.. MATERIAŁY BĘDĄ UMIESZCZANE WYŁĄCZNIE NA MS TEAMS.. ( przedmiot: zajęcia rozwijające kreatywność) ..

Zajęcia rozwijające kreatywność 5.

RODZAJ ZAJĘĆ OCENA WYNIKÓW/ OSIĄGNIĘCIA ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ .Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk.. Imię i nazwisko ucznia: WYCHOWANIE FIZYCZNE .. Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym was last modified: 17 sierpnia, 2021 by Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli.. Lepi, rysuje, maluje, wydziera, wypełnia kontury, korzysta z nożyczek.. Zabawy muzyczno-ruchowe stwarzają dzieciom regenerację sił psychicznych i fizycznych, rozwijanie postaw wychowawczych, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwalają wyładować agresję.. Przysposobienie do pracy (Przysposobienie do pracy w gospodarstwie domowym, Pomoc w kuchni, Elementy szycia, Edukacja techniczna, Elementy florystyki, Podstawy obsługi komputera) 4.. • Zajęcia sportowe.. Funkcjonowanie osobiste i społeczne 3.. Obszar oddziaływań ocena 1.. Chętnie uczestniczy w lekcji wychowania fizycznego i w zajęciach komputerowych.. Cel kształcenia Podejmowane działania Sposób realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ Cel kształcenia Podejmowane działania Sposób realizacji Termin realizacji .. Angażuje się i pracuje na rzecz klasy.Dysleksja programy scenariusze zajęć rewalidacyjnych zajęcia zabawy ćwiczenia Kategoria: Ocena opisowa - przykłady, klasy I-III Komunikacja i język , Ocena opisowa - przykłady, klasy I-III , Zaburzenia emocjonalne , Zaburzenia mowyOskwarek - Portal dla Nauczycieli..

Zajęcia kształtujące kreatywność (plastyka, muzyka) 3.

Pozwala to na samodzielną decyzję o tym, kiedy włączyć się aktywnie do zabawy, oraz na uczenie się poprzez obserwację rówieśników.. Na tej stronie znajdziecie materiały z zajęć rozwijających kreatywność, na których mieliśmy przyjemność pracować wspólnie w szkole.. Zajęcia plastyczne- zna podstawowe techniki malarskie i rysunkowe, potrafi organizować miejsce pracy.. Na etapie edukacji szkolnej odgrywają niezmiernieOcena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze• Umiejętności artystyczno - ruchowe• Rewalidacja indywidualna• ReligiaUczennica .. w br. uczęszcza .na przedmiocie Zajęcia kształtujące kreatywność, prowadzone jest podczas spotkań zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.. Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi: , % klasy.Ocenianie .. OD CZWARTKU 6.05.2020.. Lubi zajęcia muzyczne, jest muzykalna.Zajęcia kształtujące kreatywność: Dość sprawnie posługuje się kredką, ołówkiem.. 3.Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Zajęcia prowadzone Metodą Marii Montessori Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna - dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmiotyZajęcia rozwijające komunikowanie się Edukacja społeczna, informatyczna Edukacja dla bezpieczeństwa, języki obce, informatyka Zajęcia rozwijające kreatywność Edukacja plastyczna, techniczna, muzyczna, Plastyka, technika, muzyka, Zajęcia rozwijające zainteresow., uzdolnienia3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;W ocenianiu bieżącym stosuje się pochwały słowne i 4 punktowy system oceniania zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania..

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 4.

Pisze po śladzie zakreślacza, markera; niedokładnie wypełnia kontur barwą.. Wychowanie fizyczneZajęcia rozwijające kreatywność służą stymulowaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nichOCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZA ROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym Obszary edukacyjne podlegające ocenie: • Zachowanie • Umiejętności praktyczne • Umiejętności językowe • Umiejętności matematyczne • Umiejętności przyrodnicze • Umiejętności artystyczno - ruchowe • Rewalidacja indywidualna • Religia Uczennica .. w br. uczęszcza do klasy czwartej (integracyjnej).. Dziewczynka objęta jest kształceniem .Dodatkowe zajęcia edukacyjne • Zajęcia kształtujące kreatywność.. Autor: Jolanta Oskwarek 17 Cze 2010, 17:16 Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.Formułowanie oceny opisowej - przykłady, klasy I-III.. Potrafi wypowiadać się plastycznie używając barw.. Stopniowo rozwija sprawność fizyczną, zręczność i zwinność.. Religia Wnioski do dalszej pracy : .Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa III.. Chętnie bawi się układankami, klockami.2.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .WAŻNE!.

Na wszystkich etapach edukacji ocena opisowa .

Podstawą oceny opisowej jest systematyczna i wnikliwa obserwacja dziecka na wielu płaszczyznach prowadzona przez nauczyciela mówienie i słuchanie - potrafi uważnie słuchać innych, wypowiada się wyrazami, wypowiada się zdaniami prostymi, odpowiada na pytania zdaniami, wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, .Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne mogą prowadzić specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, szkole lub placówce, np.: nauczyciel - psycholog, nauczyciel - pedagog, w tym pedagog specjalny, zastępują zajęcia socjoterapeutyczne należą do grupy zajęć specjalistycznych zaadresowane do uczniów przejawiającychPrzykladowa_Ocena_Opisowa_1.doc.. OCENA ZACHOWANIA .ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ Cel kształcenia Podejmowane działania Sposób realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne .. Przeważnie bierze udział w zabawach klasowych i w pracy grupowej.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. ZAJĘCIA REWALIDACJNE 3.. Sprawdzian po VI klasie, egzamin gimnazjalny .. Wychowawca: mgr Bernadeta GorczowskaRozpoznaje i nazywa kilka kolorów.. Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych jej zadań.. Jest życzliwa i spokojna, unika konfliktów.. Droga młodzieży!. Zakres opanowanych wiadomości i nabytych umiejętności formułowany będzie w następujący sposób: 1.. Zachowanie 2.. Dokonywana okresowo przez nauczyciela ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu eduakcyjno-terapeutycznego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości.Przykładowa ocena opisowa ucznia kl. III.. Uczeń w miarę systematycznie uczęszcza na zajęcia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt