Plan pracy wychowawczej klasa 8 20202021

Pobierz

Uczeń potrafi zachować się w miejscach publicznych Przypomnienie zasad zachowania się w miejscach publicznych i konsekwentne ich egzekwowanie.. Arkadego Fiedlera w Nowem będzie kontynuowany w oparciu o następujące źródła.. Cele główne: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi panować.Sprawozdania nauczycieli i wychowawców 2020-2021.. Piotra Bąka w Bilczewie na rok .. Zebranie wniosków rodziców, nowych uczniów kl. II-VIII i dzieci z oddziału przedszkolnego dotyczące udziału w .. według planu nadzoru 2020/2021 Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskanePlan pracy wychowawcy klasy II na rok szkolny 2018/2019 jest zintegrowany z Programem wychowawczo-profilaktycznym PSP w Bełcznie, z Planem Pracy Szkoły na rok 2018/2019, z Planem pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa i konsultowany z rodzicami uczniów klasy II.. Powstał we wrześniu 2020 r., i może zdarzyć się, że część z moich zamierzeń nie dojdzie do skutku ze względu na sytuację zdrowotną w kraju np. organizacja uroczystości, wycieczki itd.PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY VII Rok szkolny 2020/2021 Obszar szkolnego programu Tematy lekcji wychowawczych Uwagi Wychowanie prospołeczne: zasady porozumiewania się przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej kształcenie umiejętności pracy w grupie 1..

Plan pracy wychowawczej dla klasy VI.

Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. Nauka naszym obowiązkiem i przyjemnością.. Cele główne: Uczeń skutecznie komunikuje się z rówieśnikami w różnych sytuacjach.. Konstrukcja programu pozwala na rozszerzenie celów edukacyjnych i sposobów ich realizacji.Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 .. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .Program pracy wychowawczej dla klasy VII WZORZEC UCZNIA KLASY VII - kulturalny - samodzielny - odpowiedzialny - tolerancyjny - zdrowy i bez nałogów PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW - prace plastyczne artystyczne - wycieczki i wyjazdy integracyjne - praca indywidualna - rozmowy - gry i zabawy - pogadanki - praca w grupach - dyskusja na forum klasy REALIZACJA PROGRAMU Plan należy realizować na .2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. udział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. św. Jadwigi Królowej Polski.. Omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.. Uwzględnia cele i zadania zawarte w Programie wychowawczo - profilaktycznym oraz w podstawie programowej..

Klasa naszym miejscem pracy.

1. wrzesień (termin ustalany indywidualnie przez wychowawców klas), 2. dyskusja.. Działania wychowawcze -zajęcia integracyjne dla przedszkolaków (6- latki), -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie lub drużynie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, -sytuacje okazjonalne, np.Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej w klasie I na rok szkolny 2020/2021 Wychowawca: Beata Czerwińska Lp.. Zwracanie uwagi naPLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VII - VIII NA LATA 2019/2020, 2020/2021 Plan pracy wychowawczej wynika z potrzeb uczniów i jest kontynuacją działań podjętych w II etapie edukacyjnym, w klasach 4-6.. Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami, kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju ucznia, kształtowanie jego osobowości .TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASA 8 r. szk.. .Plan Pracy Szkoły w roku szkolnym 2020/2021 (klasy VII -VIII) Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa Kierunki polityki oświatowej państwa 2020/2021 - cele ogólne Zadania wynikające z realizacji celów Sposób realizacji - działania Termin Odpowiedzialny Uwagi IX 2020 Działania wychowawcze szkoły.. 25 do 29-01-2021 - Wywiadówki ..

Informacje i wyniki.opracowanie planu pracy.

Cele operacyjne Tematy godzin wychowawczych Formy realizacji Termin Uwagi Plan pracy wychowawczej klasy V.. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VIII Rok szkolny 2020/2021 MIESIĄC TEMATYKA wrzesień 1.. Pracę wychowawczą i opiekuńczą umieściłam w działach: II.. DLA KLAS IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. W roku szkolnym 2020/2021 zrealizować w klasie VI C z matematyki dział .Plan pracy wychowawczej w klasie 6b w roku szkolnym 2020'1.. opieka nad kwiatami i klasopracownią.. Janusza Korczaka w Rychlikach Lp.. przestrzegać higieny osobistej, higieny pracy i wypoczynku.. PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022.. PLAN PRACY.. Integracja zespołu klasowego.. Działania wychowawcze -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, Okres realizacji 2.Komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi.. PODSTAWY PLANU.. Organizacja warsztatu pracy nauczycielaPlan pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej im.. Klasy Poczta Zastępstwa.. Ilość wyświetleń: 231.. Cel wychowawczy Spodziewane efekty Sposoby realizacji Terminy/ Odpowiedzialni Ja w grupie 1. pomoc w dyżurach na korytarzu propozycje wychowawcy..

Jak dbać o bezpieczeństwo swoje iPlan pracy wychowawczej klasy IV.

Data edycji: 2021-02-10 08:28:10.. Pobierz .. NA LATA 2017 - 2022.. Na skróty.. Zakłada wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka Wychowanie do wartości,PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO klas IV-VIII na rok szkolny 2020/2021 Skład zespołu: Wychowawca klas VII- VIII - Aneta Wojteczek Wychowawca klasy VI - Edyta Dawiec Wychowawca klasy IV - Elżbieta Madej Terminy spotkań zespołu: wrzesień, styczeń, czerwiec, dodatkowe spotkania wg potrzeb Główne cele do realizacji: 1.Plan pracy wychowawcy klas IV- VIII.. łącznik z biblioteką.. 16-12-2020 - Spotkanie z wychowawcą przed klasyfikacją śródroczną 3.. Organizacja roku szkolnego.. Bezpieczeństwo, zasady higieny podczas lekcji i przerw.. Wybór Samorządu Klasowego.. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Temat lekcji 1, Dbałość o wysoki poziom kultury osobistej.. Pozycja TERMIN w PWP TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH SEMESTR I 1 I.1.Plan pracy wychowawczej w klasie 8C a w roku szkolnym 2020/2021.. Cały zespół.. Zachowanie w stanachPLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 KLASA VIII a wychowawca- Gabriela Å»ylis TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im.. Wychowawca klasy: Izabela Jeż.. Zapoznanie ze Statutem Szkoły - prawami i obowiązkami ucznia.. Zadanie: Przedszkolak badaczem i odkrywcą - rozbudzanie u dzieci ciekawości światem przyrody w myśl pedagogiczną F. Froebla.Plan pracy wychowawczej dla klasy VI Wychowawca: mgr Katarzyna Rzepecka Program wychowawczy dla klasy VI opracowano na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.. WYCHOWAWCY KLASOWEGO.. 2020/21 (Plan Pracy Wychowawczej dla kl.8 ) tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa plan zawiera 32 tematy; pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lubPLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. Proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy Szkoły Podstawowej nr 2 im.. wdrażanie do uczestnictwa w pracach samorządu szkolnego.. sformułowanie wniosków.. Utworzono dnia 18.06.2021.Plan pracy wychowawcy klasy Ia na rok szkolny 2020/2021 jest zgodny z planem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.. -stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, -zasady kulturalnego komunikowania .Plan pracy szkoły został opracowany w oparciu o: podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, koncepcję pracy szkoły, program wychowania i profilaktyki wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021.2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. Uzgodnienie planu pracy zespołu nauczycieli klas I - III na rok szkolny 2020/2021 - spotkanie organizacyjne zespołu, - propozycje zagadnień do realizacji, - ustalenie kalendarza spotkań, - przedłożenie planu pracy do akceptacji przez Dyrektora.. Zaplanowanie zadań zespołu przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie: - polityki oświatowej państwa, - wniosków z pracy szkoły, - wniosków z ewaluacji wewnętrznej, - wniosków z planu pracy zespołuOficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Konkursy.. wykonywanie dekoracji klasy .PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA V 2020/2021 Wychowawca: Justyna Drewka.. przydział obowiązków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt